Uw zorg is onze zorg! Voor ieder die eigen regie belangrijk vindt.

Social Help Care B.V. hecht veel waarde aan een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens. In de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) zijn persoonsgegevens omschreven als alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het kan gaan om uw naam en adresgegevens, maar ook om gegevens over uw gezondheid. Het privacybeleid van Social Help Care B.V.  is er op gericht om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben en verkrijgen zorgvuldig te verwerken en te beveiligen. Hierbij houdt Social Help care B.V. zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanvullende wetgeving hieraan stelt.

Om u goed te informeren over het verwerken van uw gegevens en de rechten die u heeft ten aanzien van deze gegevens en de verplichtingen die Social Help Care B.V.  als verwerker van deze gegevens heeft, zijn een aantal documenten opgesteld, namelijk:

 • Het Privacyreglement Cliënten
  hierin geven we aan waarom we welke persoonsgegevens van (potentiële) cliënten en mantelzorgers/contactpersonen/vertegenwoordigers verwerken en hoe we daaraan komen.
 • Het Privacyreglement Medewerkers

  hierin geven we aan waarom we welke persoonsgegevens van Social Help Care B.V  medewerkers, sollicitanten en vrijwilligers verwerken en hoe we daaraan komen.
 • Het Informatiebeveiligingsbeleid
  beschrijft welke organisatorische en technische maatregelen Social Help Care B.V  heeft getroffen om uw gegevens te beveiligen.
 • De Privacyverklaring Website
  informeert u over de gegevens die Social Help Care B.V. verkrijgt doordat u de website bezoekt en waarvoor deze klantinformatie wordt gebruikt.

Via deze website kunt u ‘doorklikken’ naar deze documenten maar u kunt ook een exemplaar van een document telefonisch opvragen.

 

Privacyreglement Cliënten

In het is aangegeven wat het doel is van het verwerken van de persoonsgegevens van cliënten, namelijk om zo goed mogelijk onze zorg en diensten aan u te verlenen. Gedetailleerd wordt beschreven welke persoonsgegevens Social Help Care B.V. van u verwerkt (onder andere het verzamelen, opslaan en inzien van uw gegevens). Ook vindt u hier terug hoe we aan deze gegevens komen en welke rechten u heeft, bijvoorbeeld om de gegevens in te zien of deze te wijzigen.
Derden hebben in principe geen beschikking over uw persoonsgegevens, tenzij in het kader van de dienstverlening nadrukkelijk anders is aangegeven of noodzakelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering. In dat geval zorgt Social Help Care B.V. ervoor dat er met deze partijen goede afspraken zijn gemaakt om oneigenlijk gebruik van uw gegevens te voorkomen.
Vindt u dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan, dan staat in het Privacyreglement vermeld wat u dan kunt doen.

 

Privacyreglement Medewerkers

In het  wordt onder andere gemotiveerd waarom persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt. Gedetailleerd wordt beschreven welke persoonsgegevens Social Help Care B.V.  van u verwerkt (onder andere het verzamelen, opslaan en inzien van uw gegevens). Ook vindt u hier terug hoe we aan deze gegevens komen en welke rechten u heeft, bijvoorbeeld om de gegevens in te zien of deze te wijzigen.
Derden hebben in principe geen beschikking over uw persoonsgegevens.
Vindt u dat wij onzorgvuldig of onrechtmatig met uw persoonsgegevens omgaan, dan staat in het Privacyreglement vermeld wat u dan kunt doen.

Informatiebeveiligingsbeleid

Social Help Care B.V.  moet zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die Social Help Care B.V. van u verwerkt. Dat wil zeggen dat we ervoor zorgen dat we niet meer gegevens van u verzamelen dan is afgesproken, deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, deze gegevens alleen toegankelijk zijn als dat noodzakelijk is en ze niet langer worden bewaard dan nodig of verplicht is. In het  van Social help Care B.V. is beschreven welke organisatorische en technische maatregelen Social Help Care B.V. voor de beveiliging van uw gegevens heeft getroffen. Door het treffen van fysieke maatregelen, maar ook door administratieve en technische procedures zorgen we er bijvoorbeeld voor dat uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen verlies, diefstal en misbruik, zoals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging van uw gegevens.

 

Privacyverklaring website

Welke informatie verkrijgt Social Help Care B.V. via website bezoek?

Met uw bezoek aan onze website, verkrijgt Social Help Care B.V. informatie over het gebruik van de website, bijvoorbeeld hoeveel bezoekers zijn er, hoelang duurt het bezoek, welke pagina’s worden bekeken etc. Deze informatie is niet herleidbaar tot de identiteit van de bezoeker van de website.
De belangrijkste reden voor het verzamelen en analyseren van deze informatie is dat wij met die kennis de website en het gebruik daarvan willen verbeteren. Zo hopen wij u en andere bezoekers van de website beter van dienst te kunnen zijn.

Websites van derden?

Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de website van Social Help Care B.V. . Social Help Care B.V.  is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop websites van derden die via de site van Social Help Care B.V.  door middel van links te bereiken zijn, met uw (persoons)gegevens omgaan.

Contact

Voor vragen over het privacybeleid of de website van Social Help Care B.V.  kunt u contact opnemen met de coördinator kwaliteit van Social Help Care B.V.  via mailadres info@socialhelpcare.nl .
Voor vragen over de zorg- en dienstverlening van  Social Help Care B.V.  of de organisatie kunt u bellen naar 0625192147 of mailen naar info@socialhelpcare.nl.